BİLDİRİ

SON BİLDİRİ GÖNDERİMİ SONRA ERMİŞTİR.

Larengoloji Kongresi’nde bildiriler, sözel veya poster (basılı poster) şeklinde sunulacaktır. Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmış olmalıdır. Bildiri sunumları Türkçe olarak yapılacaktır.
Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster). Bildiri Komitesi, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini değiştirme hakkına sahiptir. Olgu sunumları genel olarak sözel sunum olarak kabul edilmeyecekse de, literatüre katkı sağlayacakları düşünülen, hasta yönetimini etkileyebilecek özelliğe sahip olan ve hasta ile ilgili tam bilgi içeren olgu sunumları Bildiri Komitesinin önerisi ile sözel sunum olarak kabul edilebilecektir.

Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir.

 • Çalışma daha önce herhangi bir ulusal / uluslararası bir dergide YAYINLANMAMIŞ olmalıdır.
 • Bildiri özeti 400 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri başlığı en fazla 12 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve şehir, başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır. Türkçe’ye çevrilmiş ifadeler tercih edilmelidir.
 • Bildirideki birinci isim olan ve bildiriyi sunacak olan yazar, çalışmayı yaparak tamamlamış olduğu kurumdan ayrılmışsa, kurum ismi olarak çalışmayı gerçekleştirdiği kurumu, yazışma adresi olarak ise yeni kurumunu belirtmelidir.
 • Online bildiri kaydı sırasında verilecek iletişim bilgileri ve özellikle e-posta adresi güncel ve düzenli izlenen bir adres olmalıdır. Kabul yazıları dahil olmak üzere yazarlarla iletişim bu kanalla yürütülecektir.
 • Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır. Genel uygulama olarak; kıdemli asistanların veya yeni uzman olmuş (5 yıldan az süredir) meslektaşlarımızın, 1. yazar olarak yer aldıkları çalışmaların sunumunu kendilerinin yapması beklenmektedir. Ancak sözel sunum veya poster tartışması oturumlarında sunumu yapan araştırmacının yanı sıra o çalışma ile ilgili kıdemli bir uzmanın ve/veya öğretim üyesinin ve/veya eğiticinin de bulunması tercih edilmektedir.
 • Kongrede sunulan bildiriler, belirlenecek ödüller için ayrıca değerlendirilecektir.
 • Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
 • Araştırmacıların herhangi bir finansal bağlantısı varsa açıklanmalıdır. Yoksa bu da belirtilmelidir.
 • Bildiri özetleri standart olarak aşağıdaki bölümleri içermelidir.
 • Poster bildirilerde bildiriyi sunacak olan yazar, belirtilen gün ve saatte bildirisinin başında olmalı ve bildiri değerlendirme komisyonuna bildiriyi sunarak tartışmalıdır.
 • Klinik araştırmalarda etik kurul onayı olmalı ve MUTLAKA belirtilmelidir.
 • Araştırma özetleri için:
  o Amaç
  o Gereç ve Yöntem
  o Bulgular (sayısal ve/veya istatistiki veriler)
  o Sonuç (lar)
 • Olgu sunumu özetleri için:
  o Amaç
  o Olgunun özellikleri (Yakınma, öykü, klinik ve laboratuvar bulgular)
  o Tedavi ve prognoz
  o Yorum (Edinilen deneyim ve öneriler)
  Bölümleri yer almalıdır.
  Kabul edilen bildiriler, kabul yazısı gönderildikten sonra geri çekilemez. Sunulmak üzere kabul edilen ancak sunul(a)mayan posterler “SUNULMAYAN BİLDİRİLER” başlığı ile kongre bitiminde kongre ve dernek web sitelerinden ilan edilecektir.
  Poster sunumlarında mümkün olduğunca görsel bilgiler sunulmalıdır.
  BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH 07 HAZİRAN 2019’DUR.

Bildiri gönderimi yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sayfasında (www.larengoloji2019.org) bulunan On-line Bildiri Başvuru Formu doldurularak gönderilebilir. Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir.

Kongrede bildiri sunumlarını sözel olarak yapacak olan kongre katılımcılarımızın sunumlarını, programda belirtilen sunum günlerinden en az bir gün önce teslim etmeleri gerekmektedir. Sunumların Microsoft Office 2000 veya üstü yazılımlar ile hazırlanması gerekmektedir. Toplantı salonlarında her türlü teknik donanım (slayt, projektör, bilgisayar, video vs.) bulunacaktır. Sözel sunumlarda her bir sunum için belirlenen süre (sunum ve tartışma) toplam 7 dakikadır. Bu süre kesinlikle AŞILMAMALIDIR. Sözel sunum yapılırken görsel (resim veya video) ve işitsel materyal kullanılabilecektir.
Basılı posterler 70×90 cm boyutlarında hazırlanmalı ve yazı büyüklüğü 1,5 metreden okunabilecek şekilde planlanmalıdır. Poster yazarları posterlerini kendilerine bildirilen günde, Poster Tartışması oturumu için ayrılan alanda, posterleri için ayrılan panoya kendileri asacak ve sonrasında yine kendileri kaldıracaktır. Poster asımı için gerekli malzeme poster alanında hazır bulundurulacaktır.
Gönderilen bildiriyi, kabul edilmesi durumunda sunacak olan yazarın veya birinci yazarın, bildiri son gönderme tarihi olan 07 Haziran 2019 tarihinden önce, kongre kaydını yaptırmış olması ZORUNLUDUR. Kayıt ücretini zamanında yatıran her yazar, en fazla bir sözel, bir poster sunumunda birinci isim olarak yer alma ya da en fazla bir sözel, bir poster sunumu özeti kaydetme hakkına sahip olacaktır.

Bildiri kabulleri, hakem değerlendirmeleri sonucunda yapılmaktadır.
BİLDİRİ CD’Sİ
Bilimsel program içerisinde (sözel veya poster olarak) sunulmak üzere kabul edilen tüm çalışmaların özetleri kongre bildiri özetleri CD’sinde yer alacaktır.

KABUL YAZISI
Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Komitesi tarafından değerlendirilerek, sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Sunum veya ödül başvurusu için kabul edilen çalışmaların birinci yazarına, bildirisinin kabul edildiğini ve sunum şeklini (sözel veya poster) belirten “kabul yazısı” gönderilecektir.